Okładka

Program

Panele

Pokazy

 

 

 

XVII Festiwal Nauki w Warszawie

(20-29.09.2013)

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

dyskusje panelowe

 

 


 

 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 23 września, godz. 18:00

 

Jak bakterie zwalczają antybiotyki? Czyli niekończącej się historii ciąg dalszy

Dr B. Starościak 1

 

Narastająca oporność różnych bakterii wywołujących zakażenia u ludzi i zwierząt na leki przeciwbakteryjne stała się obecnie jednym z głównych problemów mikrobiologii lekarskiej. Co roku ujawniająca się nowe szczepy bakterii oporne nawet na najnowsze antybiotyki, których wcale nie ma zbyt dużo Bakterie takie określane są przez dziennikarzy jako nowe, groźne ‘superbakterie’.

Na przykładzie kilku grup bakterii (gronkowców, enterokoków, pałeczek Gram-ujemnych - enterobakterii, oraz tzw. pałeczek niefermentujących) omówione zostaną mechanizmy ich oporności na różne grupy antybiotyków. Omówione też zostaną problemy poszukiwania nowych antybiotyków skutecznych wobec wielolekoopornych bakterii oraz poszukiwania tzw. alternatywnych dla antybiotykoterapii metod leczenia zakażeń.


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 23 września, godz. 19:30

 

Leki w Wiśle? 

Dr hab. G. Nałęcz-Jawecki 2

 

Zanieczyszczenie środowiska lekami stanowi nowy, coraz poważniejszy problem w krajach wysokorozwiniętych. Spożycie środków sprzedawanych bez recepty (OTC) wynosi w naszym kraju kilka tysięcy ton w przeliczeniu na substancje czynne. Współczesne leki charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną i najczęściej dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Dodatkowo, większość substancji czynnych leków jest usuwana jedynie w niewielkim stopniu w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i jest trwała w środowisku wodnym. Badania skutków obecności farmaceutyków w środowisku przyrodniczym rozpoczęły się dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku. Na podstawie dotychczasowych prac można powiedzieć, iż leki w stężeniach obserwowanych w środowisku nie wykazują toksyczności ostrej, jednakże pojawiają się doniesienia o występowaniu efektów chronicznych. Jedną z grup "wysokiego ryzyka" są antybiotyki - ich obecność jest notowana w ściekach, wodach powierzchniowych, a nawet zbiornikach wód powierzchniowych służących jako źródła wody dla wodociągów. Mikroorganizmy poddawane długotrwałej ekspozycji na niskie stężenia tych substancji nie giną, lecz ewoluują w kierunku szczepów coraz bardziej opornych.

 Drugą ważną grupą substancji zanieczyszczających środowisko są estrogeny. Zaobserwowano, że nie tylko kręgowce, ale i bezkręgowce posiadają receptory wrażliwe na "ludzkie" leki hormonalne. Nawet niewielkie poziomy stężeń w wodzie (rzędu ng/l) mogą spowodować zmiany wrażliwych ekosystemów.

 Na koniec przedstawione będą wstępne dane dotyczące obecności leków w Wiśle w okolicach Warszawy.


 

Afiliacje

 

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 022 6280 822, e-mail: zmf@wum.edu.pl, kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski.

 

2 Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, tel. 022 5720 738, e-mail: Grzegorz.Nalecz-Jawecki@wum.edu.pl, kierownik: dr hab. G. Nałęcz-Jawecki.

 

 

O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji

Pokazy przewidziane są dla gości indywidualnych

ew. kilkuosobowych grup